Politica de Privacidad

Data darrera actualització: 01/09/2022

RESPONSABLE

FUNDACIÓ ESCOLA CATÒLICA ILLES BALEARS (FECIB)

N.I.F.: G-57.562.373

Inscrita en el Registre Únic de Fundacions de las Illes Balears, amb número 100000000281, el dia 2 de març de 2010.

Direcció: C/ Gremi de Passamaners número 5,3r 2a - Polígon Son Rossinyol 07009 de Palma (Illes Balears)

Telèfon: 971 799 406

Correu electrònic: fundacio@fecib.net

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES:

Es disposa d'un Delegat de Protecció de dades general de la FUNDACIÓ ESCOLA CATÒLICA ILLES BALEARS, pot contactar al correu electrònic dpo@fecib.net 

Cada Centre, a fi d’agilitzar les gestiones, també disposa de contactes especifica amb el seu delegat de protecció de dades, pot contactar-hi al correu electrònic especificat en el següent apartat.

CENTRE

CC L'ASSUMPCIÓ-FECIB

Adreça: C/ Sant Vicenç Paül, 9 - 07350 Binissalem (Illes Balears)

Telèfon: 971 870 377

Correu electrònic: secretaria@assumpcio.fecib.net

Delegat de protecció de dades dpd@assumpcio.fecib.net

DEFINICIONS

Els termes utilitzats al document tenen el significat que s’indica a continuació:

Centres: Centres educatius de FECIB, relacionats a l’apartat anterior.

Dades identificatives: Inclou el nom i llinatges i curs de l’alumnat.

FECIB: FUNDACIÓ ESCOLA CATÒLICA ILLES BALEARS

Representants legals: Pares, mares, tutors i tutores legals.

FINALITAT

La finalitat principal per a la qual tractarem la informació del nostre alumnat i dels seus representants legals és per a la correcta gestió i manteniment dels nostres Centres, així com per proporcionar-los els serveis que ens hagin sol·licitat i poder oferir-los unes millors prestacions en l’àmbit dels serveis educatius, complementaris i d’activitats extraescolars, formatives, culturals, musicals, esportives, socials i d’esplai i temps lliure oferts pels nostres Centres.

En el cas que ens proporcionin dades de salut, les tractarem per tal de dispensar a l’alumne/a la deguda atenció d'acord amb les seves necessitats. Aquestes dades poden referir-se a qualsevol patologia, física o psíquica, significativa pel correcte exercici de la funció educativa i la prestació dels serveis que ens hagin sol·licitat.

Per tal de de mantenir-los informats i donar a conèixer a la resta de la societat la nostra Fundació i els seus Centres, la seva comunitat estudiantil i les activitats realitzades, sempre que hagin prestat el seu consentiment, utilitzarem les dades de les quals ens han autoritzat els seu tractament per a:

 • La seva publicació en els mitjans propis de la FUNDACIÓ ESCOLA CATÒLICA ILLES BALEARS i en els mitjans dels Centres d'aquesta, com són publicacions en format de paper (revistes, agendes escolars, tríptics), pàgines web, revistes electròniques, així com en blogs i xarxes socials en les quals estiguin inscrits la Fundació o els seus Centres.

Han de tenir en compte que les xarxes socials i blogs poden pertànyer a empreses ubicades a països que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no ha reconegut que ofereixin un nivell de protecció adequat. Recomanem que revisin les polítiques d'aquests comptes, especialment les referides a la privacitat.

Al final d’aquest document, a l’apartat “MITJANS PROPIS DE FECIB I ELS SEUS CENTRES” els poden consultar.

 • La distribució a la resta de participants en activitats organitzades per FECIB i els seus Centres, als seus representants legals i al personal de la Fundació.

 • La seva exposició en zones d’accés públic, dins de les nostres instal·lacions.

 • La publicació en mitjans de difusió pública no comercial o a les revistes o publicacions d’àmbit educatiu.

 • També tractarem les seves dades per atendre les seves sol·licituds i consultes dirigides a FECIB.

 • Si s'han adherit a l'assegurança escolar gestionarem les dades necessàries per proporcionar-los aquest servei.

 • Si ens proporcionen el seu currículum, tractarem les seves dades per a la gestió de la nostra borsa de treball.

LEGITIMACIÓ

Obligació legal aplicable

Correspon a totes aquelles dades sol·licitades pels Centres al seu alumnat i als seus representants legals, que són necessaris pel correcte exercici de la funció educativa com poden ser les dades identificatives i de contacte de l'alumne/a i la seva família, acadèmiques, característiques personals, etc.

Aquesta obligació ve donada per la disposició addicional 23 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. Així mateix, poden existir altres obligacions legals aplicables a l'entitat que exigeixin la captura i/o conservació de les dades, per exemple, sobre la conservació de factures.

La mateixa Llei legitima el centre educatiu en la recollida de les dades de salut en la mesura que siguin necessaris per a l'exercici de la funció educativa.

Protecció d’interessos vitals

Salvaguarda de la salut del l’alumnat en el tractament de dades de salut.

Execució d'un contracte

Correspon a l’atenció de qualsevol servei i sol·licitud realitzada a FECIB.

En particular als serveis no inclosos a l'exercici de la funció educativa que proporcionen els Centres i que ens sol·licitin, com per exemple serveis de menjador i guarderia, assistència a activitats extraescolars, etc.

També aquells que sol·licitin directament als nostres serveis centrals, ja sigui presencialment com per mitjans electrònics.

En el cas en què sol·licitin la seva incorporació a la nostra borsa de treball, fent-nos arribar el seu currículum.

Interès legítim del Responsable del Tractament

Correspon als serveis educatius sol·licitats expressament.

També, en el cas d'enviament d'informació de les activitats i serveis oferts pels nostres Centres, quan han participat en alguna de les jornades de portes obertes que realitzem.

Consentiment de l’Interessat

Correspon a aquells tractaments pels que se sol·licita el consentiment exprés per a poder-los realitzar, els tractaments principals identificats són:

 • Publicació de dades identificatives de l'alumnat, així com gravacions audiovisuals i imatges en els mitjans propis de la FUNDACIÓ ESCOLA CATÒLICA ILLES BALEARS, entitat titular del Centre, així com en els mitjans dels Centres d'aquesta, com són publicacions en format de paper (revistes, agendes escolars, tríptics), pàgines web, blogs i comptes a les xarxes socials en què estiguin inscrits, amb la finalitat de mantenir-los informats i donar a conèixer a la resta de la societat, els serveis oferts i les activitats realitzades. Més informació a l’apartat FINALITAT.

 • Distribució de les dades identificatives, les gravacions audiovisuals i les imatges a la resta d’alumnat, als seus representants legals i al personal del centre.

 • Publicació d’imatges, gravacions audiovisuals i dades identificatives de l’alumnat en mitjans de difusió pública no comercial o a les revistes o publicacions d’àmbit educatiu. 

 • Exposició de les dades identificatives a zones d’accés públic dins de les nostres instal·lacions, incloses les imatges i les gravacions audiovisuals.

 • Tractament de les dades de salut de l'alumnat.

 • Tractament de dades per part del departament d'orientació.

 • Si ens proporcionen el seu currículum, per formar part de la nostra borsa de treball.

Si han donat el seu consentiment, cedim les dades segons s’explica més endavant a l'apartat "COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS".

TERMINIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Mantindrem les seves dades personals en la mesura que les necessitem per tal d'utilitzar-les per a la finalitat per a la qual varen ser obtingudes i segons la base jurídica del tractament que se’ls aplica. Les conservarem mentre hi hagi una relació contractual i/o comercial, o no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades.

Específicament s'estableixen els següents criteris per a la conservació per part dels Centres de les dades relatives a l’alumnat i als seus representants legals:

 • Les dades incloses en els processos d'admissió seran cancel·lades una vegada finalitzats els procediments administratius i judicials de reclamació.

 • Els exàmens es mantindran fins que finalitzi el període de reclamacions.

 • Les dades de l'expedient acadèmic, especialment aquelles que siguin necessaris per a poder proporcionar els certificats acadèmics que pugui sol·licitar-nos, es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per la persona interessada i en tot cas durant el període de temps mínim a què estigui obligat el responsable.

 • De la mateixa manera, amb finalitats històriques de les activitats de centre, es conservaran els enregistraments audiovisuals i imatges juntament amb la identificació de a qui corresponen, llevat que la persona interessada sol·liciti la seva supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament.

 • Si han sol·licitat la seva incorporació a la nostra borsa de treball, les dades incloses al currículum es conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió o considerem que el seu perfil no és adequat a les nostres necessitats, en tot cas durant el període de temps mínim a que vingui obligat el responsable.

La resta d'informació produïda durant la permanència en els Centres serà destruïda passat un curs escolar des de la baixa definitiva al mateix.

COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS

Els destinataris de les dades personals són les persones físiques i jurídiques que presten serveis per a l'Entitat, aquelles a les quals l'Entitat presta els seus serveis, així com les autoritats i organismes administratius estatals i autonòmics, en el cas que la cessió sigui legalment exigible o necessària per al desenvolupament adequat dels serveis encomanats.

En particular, es comunicaran les dades personals a les entitats que correspongui segons la normativa vigent en matèria d'educació.

Les seves dades personals s'han de transmetre o de traspassar a tercers quan això sigui necessari a efectes de la tramitació contractual o de la facturació, o bé si ho han autoritzat prèviament.

Comunicarem les dades, incloses les de salut, i només aquelles que siguin necessàries, als serveis mèdics i d'urgències que hagin d'intervenir en cas d'incidència de salut, i seran posades en coneixement del personal del centre que hagi de conèixer-les per a una correcta atenció de l'alumne/a i poder reaccionar davant de qualsevol incidència. En la resta dels casos, el centre no cedirà les dades de salut de l'alumnat tret que s’hagi autoritzat prèviament o hi existeixi qualsevol altra circumstància que legitimi la cessió (com pot esser una obligació legal aplicable).

Es requerirà autorització expressa de la cessió de dades de l’alumnat matriculat i dels seus representants legals en els casos indicats a continuació, (la sol·licitud d’autorització es podrà demanar en el moment de la matrícula o amb una sol·licitud específica):

 • A les associacions de mares i pares del seu Centre, dades personals del alumnat i dels representants legals, com són les dades identificatives, de contacte, el centre i curs escolar i l'assistència a activitats subvencionades o organitzades per aquesta associació, amb l’objecte de poder participar i dur a terme la realització d'activitats o esdeveniments dins de les seves funcions pròpies. Així mateix, si tenim el seu consentiment, cedirem imatges d’activitats dutes a terme al centre, per a la seva difusió a través de les pròpies publicacions de l’associació, que fan tant en format digital com en paper.

Si no s’accedeix a aquesta cessió de dades no es pot pertànyer a aquesta associació i gaudir dels serveis que ofereix.

 • A la companyia que gestiona l’assegurança de l’alumnat, li comunicarem les dades exclusivament necessàries per poder gaudir d’aquesta assegurança. 

Si no s’accedeix a aquesta cessió de dades no es pot fer ús d’aquesta assegurança.

 • Altres entitats amb les quals col·laborin els Centres.

A l’apartat “ENTITATS A LES QUALS ES CEDEIXEN DADES” s’identifiquen les entitats i tipus de dades que es cedeixen.. 

També, si en el procés de matriculació o en qualsevol moment posterior han proporcionat el seu consentiment per a determinats tractaments de les dades, aquestes podran ser distribuïdes a l’alumnat, els seus representants legals i al personal, així com publicades en els següents mitjans d'accés públic:

 • Zones d’accés públic del centre.

 • Mitjans de difusió pública no comercial o a les revistes o publicacions d’àmbit educatiu.

 • Web, xarxes socials i blogs, de FECIB i els seus Centres.

 • Publicacions en paper del Responsable i els seus Centres, com són revistes, agendes escolars i tríptics.

Per a més informació, veure els apartats “Consentiment de l’Interessat” i “FINALITAT”.

La informació personal estarà a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, així com de les forces i cossos de seguretat de l'estat, per a l'atenció de possibles responsabilitats.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es realitzen transferències internacionals.

ÚS DE COOKIES

Aquest lloc web podrà emprar cookies per a oferir-los una millor experiència de navegació, personalitzar el contingut i els anuncis, proporcionar funcions de xarxes socials i analitzar el trànsit.

Poden consultar l'ús que realitzem de Cookies accedint al apartat Política de Cookies de la web.

Ús de cookies a l'enllaçar amb tercers

Es podrien instal·lar cookies de tercers en el cas en què l'usuari empri les pàgines de què disposem a les xarxes socials. Aquestes cookies no són instal·lades per nosaltres sinó per les pròpies xarxes socials, de manera que, per conèixer més sobre elles, es recomana visitar les pàgines webs d'aquestes eines socials:

En accedir als enllaços que duen a un formulari generat amb les eines de Microsoft Office 365 o de Google for Education, també pot ser que s’instal·lin cookies que no són gestionades per nosaltres. 

En connectar-se a l'aplicació de gestió educativa de la Conselleria, a la web https://www3.caib.es/xestib/, del Govern de les Illes Balears, també pot ser que s’instal·lin cookies, poden consultar la seva política a:

https://www3.caib.es/xestib/external/politicaCookies.

DRETS

Poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades, així com retirar el consentiment, mitjançant les direccions postals i electrònica indicades al principi d’aquest document, als apartats RESPONSABLE i CENTRES, o al correu electrònic del DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES que correspongui.

També tenen dret a reclamar davant de l’Autoritat de Control, l’ Agencia Española de Protecció de Dades.

Poden consultar més informació sobre els seus drets a www.aepd.es

En l'exercici dels seus drets han d'identificar-se, incorporant còpia de DNI o d'un document oficial vàlid d’identificació, així com especificar clarament el dret que s'exerceix.

Si ho desitgen, disposem de formularis que es poden sol·licitar a FECIB o a les secretaries dels Centres, situades a les direccions especificades en l'apartat CENTRES, o a les direccions de correu electrònic dels CENTRES i del DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES corresponent, indicades a l'inici del present document.

OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS

Les dades sol·licitades en els formularis marcades com a obligatòries s'han d'omplir i, en el cas que no les proporcionin, el responsable del tractament podrà, al seu únic criteri, denegar el corresponent servei.

Encara que no s’han d’omplir les dades no marcades com obligatòries, es recomana fer-ho, per tal de poder oferir-los unes millors prestacions en l'àmbit dels serveis que oferim.

Encara que no s’han d’omplir les dades no marcades com a obligatoris, se'ls recomana fer-ho, per tal de poder oferir-los unes millors prestacions en l'àmbit dels serveis que oferim.

En cas que ens proporcionin dades de terceres persones, són responsables d’haver obtingut el seu consentiment, que les dades siguin correctes i verídiques i d’informar a la persona interessada sobre els extrems recollits en aquest document.

Qualsevol persona que ens facilita dades respon, en qualsevol cas, de la veracitat i actualització de les dades facilitades, reservant-se el responsable del tractament el dret a excloure dels serveis registrats a aquelles que hagin facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Tant la signatura dels documents que els hi lliurem com prémer el botó corresponent als formularis web de recollida de dades significa l’acceptació de les condiciones establertes als mateixos. 

MESURES DE SEGURETAT

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, d'acord amb el que estableix la legislació vigent, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers . 

El responsable del tractament i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de dades estan obligats a guardar el degut secret professional.

MODIFICACIONS D'AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Revisarem i actualitzarem la informació de privacitat quan es produeixin modificacions en la legislació, en algun dels procediments de tractament d'informació personal o sigui necessari com a conseqüència de les revisions periòdiques que realitzarem, en aquest cas ho informarem a la data de l'última actualització que es troba a l'inici d'aquest document.

MITJANS PROPIS DE FECIB I ELS SEUS CENTRES:

FECIB

 • Pàgina web: www.fecib.net 

 • No disposem de blogs.

 • Xarxes socials: 

Xarxa social

Enllaç

Identificador

Twitter

https://twitter.com/FECIBescoles

@FECIBEscoles

Facebook

https://www.facebook.com/search/top?q=fecib

@FECIBEscoles

Instagram

https://www.instagram.com/fecib_escoles/

fecib_escoles

CC L'ASSUMPCIÓ-FECIB

Xarxa social

Enllaç

Identificador

Twitter

https://twitter.com/CAssumpcio

@CAssumpcio

Facebook

https://www.facebook.com/CAssumpcio/

CAssumpcio

Instagram
cassumpcio


ENTITATS A LES QUALS ES CEDEIXEN DADES

A l’apartat “COMUNICACIONS DE DADES PERSONALS” s’especifiquen les dades que es faciliten a les associacions de famílies i a les asseguradores.